top of page

JURIDISKA TJÄNSTER

Familjerätt

 • bouppteckning

 • arvskifte

 • bodelning

 • gåvobrev

 • testamente

 • äktenskapsförord/samboavtal

 • vårdnad/boende/umgänge

Fastighetsrätt

 • fel i fastighet,

 • köpekontrakt/gåvobrev,

 • nyttjanderätter såsom servitut, hyra och arrende,

 • biträde vid lantmäteriförrättningar såsom avstyckning, klyvning och fastighetsreglering m.m.

 • biträde vid ärenden rörande bygglov, detaljplan, strandskydd m.m.

Övrig civilrätt

 • fel i fastighet/bostadsrätt

 • fordran

 • fel i utförd tjänst/entreprenad 

 • uppsägning/avhysning

 • övriga tvister

Familjerätt

DÖDSBO - Eklöf & Sandberg Advokater har lång och gedigen erfarenhet av att hantera dödsbon. Vi kan hjälpa er med så mycket eller lite som ni önskar: vi förrättar såväl bouppteckning som bodelning och arvskifte, och vi kan även ta hand om hela dödsboförvaltningen från början till slut.

 

Dödsboförvaltning

När vi tar hand om hela dödsboförvaltningen sköter vi betalning av räkningar samt för dialog med borgenärer, ombesörjer delgivning av testamente och bevakar klanderfrist m.m. Vi ordnar värdering och försäljning av dödsboets fastighet/bostadsrätt, och i samarbete med lokala företag ombesörjer vi tömning och städning av bostaden, samt hantering av lösöret. Vi hanterar även avsättningar för reglering av skatten som uppstår vid försäljning av bostad och/eller fonder och värdepapper. 

 

Bouppteckning

Bouppteckningen är en förteckning av delägarkretsen samt tillgångar och skulder som förelåg per dödsdagen för den avlidne och efterlevande make, samt i vissa fall efterlevande sambo. Bouppteckningen skall registreras av Skatteverket och blir då en offentlig handling, och den är nödvändig för att t. ex. kunna fördela arvet.

 

Arvskifte

Ett arvskifte är en privat överenskommelse mellan dödsbodelägarna, där var och en har lika mycket att säga till om. Så länge alla är överens om värdering och fördelning av tillgångarna kan vi hjälpa till med arvskiftet och allt som hör till.

 

När dödsbodelägarna inte kommer överens

När dödsbodelägarna har svårt att enas om hur tillgångarna skall värderas och/eller fördelas kan det vara lämpligt att lämna över beslutsfattandet till en boutredningsman. En eller flera av dödsbodelägarna ansöker hos tingsrätten om att en boutredningsman skall förordnas. Boutredningsmannens uppgift är att förvalta dödsboet på bästa sätt, att - så vitt det är möjligt - få dödsbodelägarna att enas, och så snart som möjligt skifta ut och därmed avsluta dödsboet. Om det inte går att uppnå enighet har boutredningsmannen befogenhet att tvångsvis skifta boet och fördela tillgångarna enligt lag. Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman och skiftesman.

Rättvisa
säng~~POS=TRUNC Flowers

VÅRDNAD/BOENDE/UMGÄNGE - När föräldrar inte är ense om vårdnad om barn eller  barns boende och umgänge bör de i första hand ta hjälp av kommunen för  samarbetssamtal. I vissa fall är detta inte är möjligt, eller så lyckas parterna inte hitta en  lösning genom samarbetssamtal. Vi åtar oss då uppdrag som ombud för part i tvist som rör vårdnad, boende och/eller umgänge.

 

SEPARATION - Vi kan hjälpa till att upprätta bodelningsavtal när makarna är överens, samt åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare eller ombud för part om makarna inte är överens om bodelning.

 

UPPRÄTTANDE AV HANDLINGAR - testamente/gåvobrev/samboavtal/äktenskapsförord/ framtidsfullmakt. Hos oss får ni en genomgång över vilka handlingar ni behöver, och får hjälp att upprätta dessa handlingar juridiskt korrekt och anpassade till just er situation. Det är inte alltid enskilda förstår innebörden av juridiska termer, varför vi råder alla att anlita professionell juridisk hjälp istället för att försöka skriva dessa handlingar själva. Vi ser också till att de handlingar som behöver bevittning blir korrekt bevittnade, så att ni kan vara säkra på att handlingen inte blir ogiltigförklarad på grund av felaktig bevittning.

Fastighetsrätt

KÖPEAVTAL/GÅVOBREV - Vi kan hjälpa till med upprättande av överlåtelsehandlingar avseende fastighet och bostadsrätt.

LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING - Vi kan bistå med rådgivning inför ansökan, och företräda part i förrättning samt vid överklagande i ärenden rörande

avstyckning, klyvning, fastighetsreglering, gemensamhetsanläggning m.m.

BYGGLOV, DETALJPLAN, STRANDSKYDD - Vi kan hjälpa sökande eller grannar vid överklagande av bygglov och andra fastighetsärenden.

UPPRÄTTANDE AV HANDLINGAR  -såsom servitut, hyresavtal, arrende, samägandeavtal.

Image by Mikhail Pavstyuk
Image by Tingey Injury Law Firm

Övrig civilrätt

FEL I FASTIGHET/BOSTADSRÄTT - Vi kan företräda köpare eller säljare i tvister som rör fel i fastighet eller bostadsrätt, eller andra avtalstvister med anledning av bostadsköp/-försäljning.

FORDRAN - Vi kan företräda en part som har en fordran på någon annan för att kunna driva in skulden, eller företräda någon som fått ett felaktigt krav riktat mot sig 

FEL I UTFÖRD TJÄNST/ENTREPRENAD  - Vi kan företräda beställare eller utförare i tvister som rör fel i utförda tjänster, eller andra avtalstvister med anledning av tjänster mellan näringsidkare och konsument eller mellan två näringsidkare.

UPPSÄGNING/AVHYSNING AV HYRESGÄST  - Vi kan hjälpa till med rådgivning och eventuell uppsägning och avhysning av hyresgäst, eller hjälpa hyresgäster som blivit felaktigt uppsagda från bostadslägenhet eller hyreslokal, eller företräda parter i övriga tvister som rör hyra, arrende eller annan nyttjanderätt.

ANDRA TVISTER - Utöver ovan nämnda tvister kan vi företräda parter i andra sorters civilrättsliga tvister som rör olika sorters avtal, skadeståndsanspråk eller liknande utom avtalsförhållanden.

bottom of page